دومین دوره کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های حجیم

دومین دوره کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در 25 آبان 1395 در دانشگاه شهید مدنی با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور برگزار شد. در این دوره از کنفرانس از مجموع 112 مقاله تخصصی مرتبط با موضوعات و اهداف کنفرانس 57 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که از میان آنها 36 مقاله برای ارائه در شش نشست متفاوت انتخاب شدند. همچنین چهار کارگاه آموزشی تخصصی نیز در حاشیه کنفرانس برگزار گردید.تاریخ انتشار: 1:13:21 1394/11/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left